Home About Us Join Group Email

Ghi danh nhận thông tin qua email

Ngày nay, email trở thành phương tiện thông tin phổ thông và nhanh chóng nhất. Quý vị có thể ghi danh ở dưới với email của quý vị, thì mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ gởi trực tiếp đến quý vị.

 


Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư và thời gian của quý vị. Vì thế, chúng tôi chỉ dùng email để gởi thông tin từ VAAM mà thôi. Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận email xác nhận là thật sự muốn nhận thông tin trực tiếp của VAAM qua email.

You are here: Home About Us Join Group Email

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles