Home About Us Our Mission

Mission - Mục Đích

VAAM's mission is

  • to preserve the Vietnamese culture and heritage
  • to assist underpriviledged Vietnamese Americans with health care andsocial civic issues, and
  • to accelerate the intergration process into American society.

As VAAM is growing to meet the service demand of Vietnamese Americans in Michigan, it is in constant need of volunteers, who are the bed rock of foundation for non-profit work. If you can lend a hand or share an hour, please join us. Together we can make great things happen for Michigan.


CĐNVQG-MI là một tổ chức bất vụ lợi theo điều khoản 501(c)(3) của Sở Thuế Liên Bang (IRS) với các mục đích chính là để:

  • phát huy văn hóa và truyền thống dân tộc,
  • đáp ứng các nhu cầu thực tiễn về y tế, xã hội và nhân quyền,
  • tạo cơ hội giúp nhau hòa nhập và thăng tiến trong đời sống xã hội Hoa Kỳ.

Xin góp một bàn tay, cho đôi giờ thiện nguyện. Tương lai cộng đồng chúng ta có được phần tươi sáng hơn với những tấm lòng và nỗ lực cùng nhau xây dựng.

You are here: Home About Us Our Mission

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles