Home About Us Services

Services - Phụng Sự

Vietnamese American Association of Michigan (VAAM) welcomes volunteers' help to facilitate a wide variety of services to the community in Michigan.

 • Healthcare Services: Organizing annual health fairs for local communities to offer important free or low cost services: Flu Shots, Colon Screenings, Hepatitis B Screening and Education, Eye Examination, Breast Cancer and Colon Cancer Screenings. There are many other free healthcare services and announcements cascaded to community thoughout the year when they become available.
 • Community Services: Providing availability of volunteers to help with translation. Posting job openings, assisting low-income residents and senior citizens in utilizing Michigan's social benefit programs.
 • Culure & Heritage: Organizing many community events: New Year's Celebration, cultural shows and fairs to preserve the Vietnamese heritage, including protecting our heritage flag of the former Republic of South Vietnam.
 • Connecting People: Providing many different communication channels to bring people together: email lists, websites, forums, newsletters, brochures, TV, radio, townhall meetings, and community events.
 • Social Events: Providing opportunities for young people to get together through healthy and friendly events. These include picnics, social gatherings, and sporting events such as soccer and volley ball.
 • Intergration:: Reaching out to Asian and American organizations and communities to take park and contributing in different aspects of social, cultural and civic of American society.

Sức mạnh của Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Michigan (CĐNVQG-MI) đến từ những người có tấm lòng tự nguyện và xả thân phụng sự cộng đồng.

 • Dịch-Vụ Y-tế: Tổ chức những Ngày Y Tế Cộng Đồng với các dịch vụ miễn phí hay giá rẽ như: chích ngừa cảm cúm, khám mắt, khám nghiệm ruột già, viêm gan, ung thư ngự, loan tin về những dịch vụ y tế miễn phí khác bên ngoài cộng đồng.
 • Xã Hội: Giúp đỡ đồng bào cần người thông dịch, phổ biến tin tức về việc làm, về các chương trình xã hội dành cho người nghèo hay người lớn tuổi tại Michigan.
 • Văn Hoá & Truyền Thống: Tổ chức Hội Chợ Tết Cộng-Đồng, tham dự các cuộc diễn hành, triển lãm văn hoá, vv. Tôn vinh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ-biểu tượng thiêng liêng của người chính nghĩa Quốc Gia.
 • Nối Kết: Xây nhịp cầu tình thân qua nhiều phương tiện truyền thông như: điện thư, diễn đàn, website, bản tin, truyền thanh, truyền hình,vv.
 • Sinh-Hoạt Cộng-Đồng: Tạo cơ hội cho tuổi trẻ gặp gỡ, vui chơi qua các sinh hoạt lành mạnh như thể thao, văn nghệ, trại hè, vv.
 • Hội Nhập: Nới rộng tầm sinh hoạt đến các cộng đồng thiểu số bạn và các hội đoàn bản xứ, nhằm phát triển tiềm lực và uy tín cho cộng đồng người Việt ở Michigan.
You are here: Home About Us Services

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles