Home About Us Ways to Get Involved

Ways to Get Involved - Cách Tham Gia

  1. Sign up to be an active member of the VAAM. Everyone is eligible. No membership fee.
  2. Make donations to support VAAM. Your contribution is tax deductible under 501(c)(3) of the IRS code.
  3. Volunteer to help in any of VAAM's events that suit your interest and schedule.
  4. Invite friends to help with VAAM's many projects.

  1. Trực tiếp tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng. Không có điều kiện ghi danh và cũng không có đóng niên liễm.
  2. Ủng hộ tài chánh cho cộng đồng. Đóng góp được miễn thuế theo điều khoảng 501(c)(c) của sở thuế liên bang IRS.
  3. Góp phần vào trong các sinh hoạt họp với sở thích và thuận tiện cho hoàn cảnh cá nhân.
  4. Giới thiệu thân hữu đến cùng sinh hoạt với cộng đồng.
You are here: Home About Us Ways to Get Involved

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles