Home Announcements Others Linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải đến Michigan

Linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải đến Michigan

Linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải đã đến Michigan, nói chuyện về hiện tình đất nước, thực trạng tôn giáo xã hội tại Việt Nam với đồng hương người Việt tại hai thành phố lớn, Grand Rapids và Detroit.

Việt Hải, thông tín viên SBTN, đã có bài tường thuật gởi về sau đây.You are here: Home Announcements Others Linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải đến Michigan

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles