Home Announcements Others Hình Ảnh về Buổi Hội Thảo của LM Phê Rô Nguyễn Văn Khải ở Michigan

Hình Ảnh về Buổi Hội Thảo của LM Phê Rô Nguyễn Văn Khải ở Michigan

Vào thượng tuần tháng 9, 2013 vừa qua, Linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải đã đến với vài cộng đồng người Viêt ở Michigan để nói chuyện về hiện tình đất nước, thực trạng tôn giáo xã hội tại Việt Nam. Sau đây là vài hình ảnh về buổi hội thoại ở vùng Detroit của Michigan.
20130908-01
20130908-02
20130908-03
20130908-04
20130908-05
20130908-06
20130908-07
20130908-08
20130908-09
20130908-10
20130908-11
20130908-12
20130908-13
20130908-14
20130908-15
20130908-16
20130908-17
20130908-18
20130908-19
20130908-20
20130908-21
20130908-22
20130908-23
20130908-24
20130908-25
20130908-26
20130908-27
20130908-28
20130908-29
20130908-30
20130908-31
20130908-32
20130908-33
20130908-34
20130908-35
20130908-36
20130908-37
20130908-38
20130908-39
20130908-40
20130908-41
20130908-42
20130908-43
20130908-44
20130908-45
20130908-46
20130908-47
20130908-48
20130908-49
20130908-50
20130908-51
20130908-52
20130908-53
20130908-54
20130908-55
20130908-56
20130908-57
20130908-58
20130908-59
20130908-60
20130908-61
20130908-62
20130908-63
20130908-64
20130908-65
20130908-66
20130908-67
20130908-68
20130908-69
20130908-70
20130908-71
20130908-72
20130908-73
20130908-74
20130908-75
20130908-76
20130908-77
20130908-78
LM-Khai-2013
01/79 
start stop bwd fwdYou are here: Home Announcements Others Hình Ảnh về Buổi Hội Thảo của LM Phê Rô Nguyễn Văn Khải ở Michigan

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles