Home Announcements Others Hình Ảnh về Lễ Nhậm Chức BĐD CĐNVQG MI Nhiệm Kỳ 3

Hình Ảnh về Lễ Nhậm Chức BĐD CĐNVQG MI Nhiệm Kỳ 3

Vào ngày 23 tháng 11, 2013, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã tổ chức Buổi Lể Nhậm Chức của BĐD CĐNVQG MI nhiệm kỳ 3 ở thành phố Lansing. Sau đây là những hình ảnh của Lễ Nhậm Chức.

LNCBDCNVQGMI-20131123-001
LNCBDCNVQGMI-20131123-003
LNCBDCNVQGMI-20131123-004
LNCBDCNVQGMI-20131123-005
LNCBDCNVQGMI-20131123-006
LNCBDCNVQGMI-20131123-007
LNCBDCNVQGMI-20131123-008
LNCBDCNVQGMI-20131123-009
LNCBDCNVQGMI-20131123-010
LNCBDCNVQGMI-20131123-011
LNCBDCNVQGMI-20131123-012
LNCBDCNVQGMI-20131123-013
LNCBDCNVQGMI-20131123-014
LNCBDCNVQGMI-20131123-015
LNCBDCNVQGMI-20131123-016
LNCBDCNVQGMI-20131123-017
LNCBDCNVQGMI-20131123-018
LNCBDCNVQGMI-20131123-019
LNCBDCNVQGMI-20131123-020
LNCBDCNVQGMI-20131123-021
LNCBDCNVQGMI-20131123-022
LNCBDCNVQGMI-20131123-023
LNCBDCNVQGMI-20131123-024
LNCBDCNVQGMI-20131123-025
LNCBDCNVQGMI-20131123-026
LNCBDCNVQGMI-20131123-027
LNCBDCNVQGMI-20131123-028
LNCBDCNVQGMI-20131123-029
LNCBDCNVQGMI-20131123-030
LNCBDCNVQGMI-20131123-031
LNCBDCNVQGMI-20131123-032
LNCBDCNVQGMI-20131123-033
LNCBDCNVQGMI-20131123-034
LNCBDCNVQGMI-20131123-035
LNCBDCNVQGMI-20131123-036
LNCBDCNVQGMI-20131123-037
LNCBDCNVQGMI-20131123-038
LNCBDCNVQGMI-20131123-039
LNCBDCNVQGMI-20131123-040
LNCBDCNVQGMI-20131123-041
LNCBDCNVQGMI-20131123-042
LNCBDCNVQGMI-20131123-043
LNCBDCNVQGMI-20131123-044
LNCBDCNVQGMI-20131123-045
LNCBDCNVQGMI-20131123-046
LNCBDCNVQGMI-20131123-047
LNCBDCNVQGMI-20131123-048
LNCBDCNVQGMI-20131123-049
LNCBDCNVQGMI-20131123-050
LNCBDCNVQGMI-20131123-051
LNCBDCNVQGMI-20131123-052
LNCBDCNVQGMI-20131123-053
LNCBDCNVQGMI-20131123-054
LNCBDCNVQGMI-20131123-055
LNCBDCNVQGMI-20131123-056
LNCBDCNVQGMI-20131123-058
LNCBDCNVQGMI-20131123-059
LNCBDCNVQGMI-20131123-060
LNCBDCNVQGMI-20131123-061
LNCBDCNVQGMI-20131123-062
LNCBDCNVQGMI-20131123-063
LNCBDCNVQGMI-20131123-064
LNCBDCNVQGMI-20131123-065
LNCBDCNVQGMI-20131123-066
LNCBDCNVQGMI-20131123-067
LNCBDCNVQGMI-20131123-068
LNCBDCNVQGMI-20131123-069
LNCBDCNVQGMI-20131123-070
LNCBDCNVQGMI-20131123-071
LNCBDCNVQGMI-20131123-072
LNCBDCNVQGMI-20131123-073
LNCBDCNVQGMI-20131123-074
LNCBDCNVQGMI-20131123-075
LNCBDCNVQGMI-20131123-076
LNCBDCNVQGMI-20131123-077
LNCBDCNVQGMI-20131123-078
LNCBDCNVQGMI-20131123-079
LNCBDCNVQGMI-20131123-080
LNCBDCNVQGMI-20131123-081
LNCBDCNVQGMI-20131123-082
LNCBDCNVQGMI-20131123-083
LNCBDCNVQGMI-20131123-084
LNCBDCNVQGMI-20131123-085
LNCBDCNVQGMI-20131123-086
LNCBDCNVQGMI-20131123-087
LNCBDCNVQGMI-20131123-088
LNCBDCNVQGMI-20131123-089
LNCBDCNVQGMI-20131123-090
LNCBDCNVQGMI-20131123-091
LNCBDCNVQGMI-20131123-092
LNCBDCNVQGMI-20131123-093
LNCBDCNVQGMI-20131123-094
LNCBDCNVQGMI-20131123-095
LNCBDCNVQGMI-20131123-096
LNCBDCNVQGMI-20131123-097
LNCBDCNVQGMI-20131123-098
LNCBDCNVQGMI-20131123-099
LNCBDCNVQGMI-20131123-100
LNCBDCNVQGMI-20131123-101
LNCBDCNVQGMI-20131123-102
LNCBDCNVQGMI-20131123-103
LNCBDCNVQGMI-20131123-104
LNCBDCNVQGMI-20131123-105
LNCBDCNVQGMI-20131123-106
LNCBDCNVQGMI-20131123-107
LNCBDCNVQGMI-20131123-108
LNCBDCNVQGMI-20131123-109
LNCBDCNVQGMI-20131123-110
LNCBDCNVQGMI-20131123-111
LNCBDCNVQGMI-20131123-112
LNCBDCNVQGMI-20131123-113
LNCBDCNVQGMI-20131123-114
LNCBDCNVQGMI-20131123-115
LNCBDCNVQGMI-20131123-116
LNCBDCNVQGMI-20131123-117
LNCBDCNVQGMI-20131123-118
LNCBDCNVQGMI-20131123-119
LNCBDCNVQGMI-20131123-120
LNCBDCNVQGMI-20131123-121
LNCBDCNVQGMI-20131123-122
LNCBDCNVQGMI-20131123-123
LNCBDCNVQGMI-20131123-124
LNCBDCNVQGMI-20131123-125
LNCBDCNVQGMI-20131123-126
LNCBDCNVQGMI-20131123-127
LNCBDCNVQGMI-20131123-128
LNCBDCNVQGMI-20131123-129
LNCBDCNVQGMI-20131123-130
LNCBDCNVQGMI-20131123-131
LNCBDCNVQGMI-20131123-132
LNCBDCNVQGMI-20131123-133
LNCBDCNVQGMI-20131123-134
LNCBDCNVQGMI-20131123-135
LNCBDCNVQGMI-20131123-136
LNCBDCNVQGMI-20131123-137
LNCBDCNVQGMI-20131123-138
LNCBDCNVQGMI-20131123-139
LNCBDCNVQGMI-20131123-140
LNCBDCNVQGMI-20131123-142
LNCBDCNVQGMI-20131123-143
LNCBDCNVQGMI-20131123-144
LNCBDCNVQGMI-20131123-145
LNCBDCNVQGMI-20131123-146
LNCBDCNVQGMI-20131123-147
LNCBDCNVQGMI-20131123-148
LNCBDCNVQGMI-20131123-149
LNCBDCNVQGMI-20131123-150
LNCBDCNVQGMI-20131123-151
LNCBDCNVQGMI-20131123-152
LNCBDCNVQGMI-20131123-153
LNCBDCNVQGMI-20131123-157
LNCBDCNVQGMI-20131123-158
LNCBDCNVQGMI-20131123-159
LNCBDCNVQGMI-20131123-160
LNCBDCNVQGMI-20131123-161
LNCBDCNVQGMI-20131123-163
LNCBDCNVQGMI-20131123-168
LNCBDCNVQGMI-20131123-169
LNCBDCNVQGMI-20131123-170
LNCBDCNVQGMI-20131123-171
LNCBDCNVQGMI-20131123-174
LNCBDCNVQGMI-20131123-176
LNCBDCNVQGMI-20131123-177
LNCBDCNVQGMI-20131123-178
LNCBDCNVQGMI-20131123-183
LNCBDCNVQGMI-20131123-184
LNCBDCNVQGMI-20131123-185
001/167 
start stop bwd fwd
You are here: Home Announcements Others Hình Ảnh về Lễ Nhậm Chức BĐD CĐNVQG MI Nhiệm Kỳ 3

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles