Home

Hội Đoàn Bạn - Partners

"No Man Is an Island" is an expression emphasizing a person's connections to his or her surrounding. It is also true any organization. It's best to work together for the common goods of our society.

The Vietnamese American Association of Michigan is practicing the core meaning of that saying. Here is a list of our partners in Michigan. This list will be update often, so please check on this page from time to time find more resources for you. If you find that some info listed is not correct, please send us an email at webmaster@vaamichigan.org so we can correct it.

 

 

 

 

 

 

 

 Thank you for visiting our website!

 

Ghi danh nhận thông tin qua email

Ngày nay, email trở thành phương tiện thông tin phổ thông và nhanh chóng nhất. Quý vị có thể ghi danh ở dưới với email của quý vị, thì mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ gởi trực tiếp đến quý vị.

 


Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư và thời gian của quý vị. Vì thế, chúng tôi chỉ dùng email để gởi thông tin từ VAAM mà thôi. Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận email xác nhận là thật sự muốn nhận thông tin trực tiếp của VAAM qua email.

You are here: Home

CONTACT INFO - LIÊN LẠC

Social Profiles